1
ทักทาย
11
คำศัพท์ทั่วไป
12
13
ความรู้สึก
14
เวลา
15
วันเดือนปี
Click on the microphone icon and begin speaking.
รอคำสั่งรับฟัง...